Schedule_2021

活動議程

2021/11/04 (THU) DAY1

大廳 [Keynote] 瑞嘉軟體軌 鈦坦科技軌 長宏專案軌 敏捷診所
09:00 – 09:20 Opening
09:20 – 10:10
10:10 – 10:30 休息 休息 休息
10:30 – 11:20 敏捷診所
11:20 – 11:40 休息 休息 休息
11:40 – 12:30
12:30 – 14:00 ⚡️ 閃電秀 ⚡️ 休息 休息 休息
14:00 – 14:50
14:50 – 15:30 ⚡️ 贊助商閃電秀 ⚡️ ⚡️ 贊助商閃電秀 ⚡️ ⚡️ 贊助商閃電秀 ⚡️ ⚡️ 贊助商閃電秀 ⚡️
15:30 – 16:20
16:20 – 16:40 休息 休息 休息
16:40 – 17:30
17:30 – 17:40 Closing
17:40 – 18:00 學伴小組討論時間

2021/11/05 (FRI) DAY2

大廳 [Keynote] 瑞嘉軟體軌 鈦坦科技軌 長宏專案軌 敏捷診所
09:00 – 09:20 Opening
09:20 – 10:10
10:10 – 10:30 休息 休息 休息
10:30 – 11:20 敏捷診所
11:20 – 11:40 休息 休息 休息
11:40 – 12:30
12:30 – 14:00 ⚡️ 閃電秀 ⚡️ 休息 休息 休息
14:00 – 14:50
14:50 – 15:30 廠商活動
(Breakout Room)
休息 休息 休息
15:30 – 16:20
16:20 – 16:40 休息 休息 休息
16:40 – 17:30
17:30 – 17:40 Closing
17:40 – 18:00 學伴小組討論時間

2021/11/06 (SAT) DAY3

大廳 [Keynote] GatherTown
09:00 – 09:20 Opening
09:20 – 10:10 Open Space Technology
介紹與話題收集
10:10 – 10:30 休息 休息
10:30 – 11:20 OST Round 1 OST & 社交場所 & 贊助商線上攤位
11:20 – 11:40 休息 休息
11:40 – 12:30 OST Round 2
12:30 – 14:00 休息 休息
14:00 – 14:50 OST 議題總結
14:50 – 15:00 休息
15:00 – 16:20 Retrospective
16:20 – 16:40 Closing
zh_TW繁體中文